Top Menu

Custom Search

Wednesday, September 2, 2009

या देशावर भांडवलदारांपेक्षा शेतकरी आणि कष्ट करी यांचा जास्त हक्क आहे !

एक बर्याच गोष्टींचा सारांश सांगणारी ओळ डोक्यात आली:
This country owes more to the farmers and workers than to the capitalist!

या देशावर भांडवलदारांपेक्षा शेतकरी आणि कष्ट करी यांचा जास्त हक्क आहे !
----प्रकाश बा. पिंपळे
[google वर कुणाच्याही नावाने सापडली नाही!]

No comments: