Top Menu

Custom Search

Tuesday, November 27, 2012

Link for technology trends in and outside India

0 comments

Monday, October 15, 2012

Cleaning Parsing and Extracting with Tika

0 comments
I normally used htmlCleaner or jsoup for parsing and cleaning. Also have tried Boilerpipe, but wasn't satisfied for various reasons. These all have their pros and cons and one of thesse can be choosen as per need of application.
Got a chance to try Tika by apache and it's very good at parsing and cleaning hmtml, scripts. Apart from this it can also format many other formats like PDF, DOC, ODF, etc.
Also solr tika for all these tasks, so being in sync with solr will be more appropriate if something is being done on top of the solr.

know more about tika parser : http://tika.apache.org/
 

[Logs for myself  :) ]

Monday, September 10, 2012

Dairy and Milk related schemes

0 comments
http://nabard.org/deds_brochure.asp :

DAIRY ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT SCHEME - SPONSORED BY GoI

 
Dairy and Poultry Venture capital fund launched in 2005-06 was segregated into Dairy and Poultry Venture Capital Funds during the year 2009-10. The mode of implementation of Dairy Venture Capital Fund is changed from interest free loan to capital subsidy and a revised scheme Dairy Entrepreneurship Development Scheme (DEDS) has come into effect from 1 September 2010
 
Objectives
To promote setting up of modern dairy farms for production of clean milk
To encourage heifer calf rearing thereby conserve good breeding stock
To bring structural changes in the unorganized sector so that initial processing of milk can be taken up at the village level itself.
To bring about upgradation of quality and traditional technology to handle milk on a commercial scale
To generate self employment and provide infrastructure mainly for unorganized sector..
 
 
 
Small dairy farms - Cross bred cows, Indigenous descript breeds and Graded buffaloes (upto 10 animals) - Rs.5 lakh
Vermicompost (with milch animals unit) - Rs 20,000/-
Heifer calf rearing - upto 20 calves - Rs 4.80 lakh
Purchase of milking machines / milko testers / bulk milk coolers (upto 2000 lr. capacity) - Rs.18 lakh
Indigenous milk products manufacturing units - upto Rs.12 lakh.
Dairy product transport facilities and cold chain - Rs.24 lakh.
Cold storage for milk/milk products - Rs.30 lakh.
Private veterinary clinic - Rs.2.4 lakh - Mobile Units, Rs.1.80 lakh - Stationary Units
Dairy parlour - Rs 56,000/-
 
Eligibility
 
Farmers, individual entrepreneurs, NGOs, companies , groups of unorgainsed and organized sector etc.
 
 
Scheme funding/Pattern of Investment
 
Entrepreneur’s Contribution : 10% of total outlay - minimum
Back ended capital subsidy : 25% (33.33% for SC/ST beneficiaries) of total outlay, subject to a ceiling
Cold storage for milk/milk products - Rs.30 lakh.Bank’s share : Balance portion - Minimum 40%.
 
 
Department of Animal Husbandry Dairying and Fisheries, GoI is the focal department for the scheme. NABARD
will implement the scheme through Commercial Banks, State Cooperative Banks, SLDBs Regional Rural Banks and other agencies eligible for refinance from NABARD
 
 
The security norms will be as prescribed by Reserve Bank of India from time to time.
For detailed guidelines click here
 
For more details contact our DDM’s/Regional Offices.


प्रत्येक क्षणाचा पिक्झेल न पिक्झेल

0 comments
कितीही नको म्हंटले तरी आठवणी पुन्हा समोर येतातच. डोक्यात चाललेलं सगळ बाहेर काढून पुन्हा आपला प्रस्थ आत अस काही मांडतात की आठवणींची आणि डोक्यातल्या जागेची इंटरसेक्शन घेतली तरी ती त्या दोघांच्याही युनियन इतकीच भरते आणि ते होवून ही अजून मन सुद्धा गच्च भरलेले असते. आजही तसेच झाले. अगदीच अचानक, त्याला आज तिची आठवण झाली. मागे पुढे काहीच संदर्भ नसतांना. दिवसभर बड-बड करून थकलेला तो सायंकाळी अचानकच शांत झाला. लोकांच्या गर्दीतून दूर जाऊन बसला, विचार करत. जोरात निश्वास सोडत. पुन्हा विचार करत. अस खूप वेळ चालू होत. चेहरा अगदीच मलूल. कुणी बघितल तर, रडेल हा अचानक, असच म्हणेल. त्याच्या डोळ्या समोरून ती सगळी सरकत होती अगदी चित्रपटाच्या फिल्म सारखी एका एका क्षणाने. ती हसतांना. ती रुसतांना. ती लाडात आलेली असतांना. सगळे हाव-भाव तिचे अगदी स्पष्ट आणि मोठ्या रेसोल्युशन मध्ये समोर येत होते. तो अगदी विसरलाच होता तिला. पण मग हे काय अचानक? कारण एखादा माणूस कुणाला अगदीच विसरला असेल तर आठवून आठवून ही त्या व्यक्तीचा चेहरा त्याला निट आठवत नसतो. पण मग इथे तर अगदी डोळ्यासमोर प्रत्येक क्षणाचा पिक्झेल न पिक्झेल स्पष्ट दिसत होता. ती नाराज झाली की तिच्या डोळ्याखाली जमा झालेल्या सुरकुत्या. तिचा तेंव्हाचा तो  बारीक झालेला रडका चेहरा. अस वाटायचकी ही रडेलच आता. आणि मग तिचं हे असं झाल की घाबरलेला हा. साल्याला धाडस करून अशा क्षणाला तिला मिठीत कधी घेताच नाही आल. कदाचित याच क्षणी तिला त्याची खरी गरज असायची. तिच्या शब्दात हा म्हणजे निव्वळ घाबरट. तीचे हसतांना दिसणारे पांढरे शुभ्र दात, अगदी तिच्या सावळ्या चेहऱ्यात उजळून दिसायचे. पण त्या शुभ्रतेला साजेशी किंवा वरचढ अशी सावळेपणाची कांती तिच्या चेहऱ्याला उजळून टाकायची. तिच्या जास्त जवळ गेले की घाबरवून टाकणारी स्वतःच्या छातीतली धडधड आणि तिचे त्याच्याकडे कोपऱ्यातून बघणारे डोळे. सगळ सगळ खूप खूप स्पष्ट आठवत होता त्याला. इतकी की कदाचित हे सगळे क्षण आताच घडतायेत. कदाचित प्रेम खूप दृढ असले आणि विरहही तितकाच यातना देणारा असेल तर हे सगळ असच होत असणार. पण, मागे वळून पहिले तर ती दोघेही समजून उमजून एकमेकांच्या दूर गेली होती. अगदी इतकी दूर की भेटण्याची सहज शक्यता असूनही गेली काही वर्षे कधीच एकमेकाच्या नजरेला सुद्धा पडली नाहीत. इतका निश्चय मनाचा. पण आज हे काय, तिला जाऊन भेटावे की काय, असे विचार मनात. तिला भेटाव, तिच्या कुशीत जाऊन रड रड धो धो रडावं अशी प्रबळ इच्छा त्याची आज. तिच्या कुशीत जाऊन रडायला त्याला विरहा इतका मोठ्ठ कारण असतांना इतर कोणत्याच करणाची गरजही नाही. पण हे सगळच विचारात. येथेच. त्याच्या जवळ. ती मात्र तिकडे असाच विचार करत बिछान्यात रडून रडून थकून आत्ताच झोपलेली. इतकी अत्ता की, अजूनही उशीवारचे अश्रुंचे थेंब विरलेले नव्हते. सायंकाळ कधीच सरून गेलेली. याला मात्र आजून ही भान नाही. तो तसाच बसून आहे. रडेल थोड्या वेळाने!
                                                                           - प्र. बा.

Tuesday, September 4, 2012

White space character not being removed by java trim()

1 comments
Java String's trim() functions trims only white spaces defined in ASCII. Others are not trimmed.
and when printing those characters in the string you will find value as 160.
 
        char c = str.charAt(0);
        int val = (int) c;
        System.out.println("The char:"+val+":");
output: 
The char:160:

Unicode equivalent: \\u00A0


So we will need a unicode compatible method for trimming this.

Some indicate a way to do it by using some google library : http://code.google.com/p/guava-libraries/

Custom Solution:

boolean isWhiteSpace (String word) { 
  if(word.replaceAll("\\u00A0","").length() < 1){
            return true;
        }
}

And then you can decide on removing it from processing. 

Wednesday, August 29, 2012

Publishing business basics

7 comments
Basic Steps:
1. Decide name for the company
2. Register the company with ministry - you will need an attorney (Lawyer for that)
3. Register with Registrar of News Papers in India if it's a magazine/News paper. 
4. Study the relevant acts in general or get them known from the lawyer
5. Start publishing

Following are details regarding the same (not that well written) :

-----
Some starts and books;
* Start Your Own Self-Publishing Business (Entrepreneur Magazine's Start Up) by Entrepreneur Press 
* How To Start And Run A Small Book Publishing Company: A Small Business Guide To Self-Publishing And Independent Publishing by Peter I. Hupalo * Art & Science Of Book Publishing by Herbert S., Jr. Bailey * This Business of Books: A Complete Overview of the Industry from Concept Through Sales by Claudia Suzanne
Raja Rammohun Roy National Agency for ISBN
West Block-I, Wing-6, 2nd Floor,
Sector -I, R.K. Puram,
New Delhi-110066Some new things and the initiatives in the area : Pothi.com

Starting it is easy:

1. Register & Get the license from govt : registering a company details given below.

2. Get yourself ISBNs: ISBN can be taken in bulk and also individuals. Those are free in India and can be taken from Raja Rammohan Roy National Agency for ISBN and if updated please find one from here: http://www.isbn-international.org/agency . This process is free and you need to submit some basic information for the same.
Address is:
Phone: +91-11-26172903/26172916 

and then start printing and publishing.


Registering a company / Starting a company in India : 
Register the company with the government : http://www.mca.gov.in/MCA21/Download_eForm_choose.html

or In general details on Registering a company:
Register a Company
Registrars of Companies (ROC) appointed under Section 609 of the Companies Act covering the various States and Union Territories, are vested with the primary duty of registering companies floated in the respective States and Union Territories and of ensuring that such companies comply with statutory requirements under the Act. These offices function as registries of records relating to the companies registered with them, which are available for inspection by members of the public on payment of the prescribed fee.
The Registrars of Companies in different States primarily deal with the Incorporation of companies, change of name of companies, change of financial year, conversion of companies from Private to Public and vice versa, striking off of the names of companies, and default action against companies.
The steps to be followed for registering a private limited or a public limited company are enlisted here.

Steps to be taken to get incorporated a private limited Company:

 • Select, in order of preference, a few suitable names, not less than four, indicative of the main objects of the company.
 • Ensure that the name does not resemble the name of any other company already registered and also does not violate the provisions of Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950.
 • Apply to the concerned ROC to ascertain the availability of a name in the General Rules and Forms along with a fee of Rs.500/- If the proposed name is not available apply for a fresh name on the same application.
 • Arrange for the drafting of the Memorandum and Articles of Association by the solicitors, the vetting of the same by the ROC and the printing of the same.
 • Arrange for the stamping of the Memorandum and Articles with the appropriate stamp duty.
 • Get the Memorandum and Articles signed by at least two subscribers in his own hand, his father's name, occupation, address and the number of shares subscribed for and witnessed by atleast one person.
 • Ensure that the Memorandum and Articles are dated after the date of stamping.
 • Get the following forms duly filled up and signed:
  • Declaration of Compliance
  • Notice of the situation of the registered office of the company
  • Particulars of the Director, Manager or Secretary
 • Present the following documents to the ROC with the filing fee and the registration fee:
  • The stamped and signed copies of the Memorandum and Articles of Association (3 copies).
  • Form-1, 18 & 32 in duplicate.
  • Any agreement referred to in the M & A.
  • Any agreement proposed to be entered into with any individual for appointment as Managing or whole time Director.
  • Name availability letter issued by the ROC.
  • Power of Attorney from the subscribers in favour of any person for making corrections on their behalf in the documents and papers filed for registration.
  • Pay the Registration and Filing Fee by Demand Draft/Banker's Cheque if it exceeds Rs.1000/-
  • Obtain the Certificate of Incorporation from ROC.

Additional Steps to be taken for formation of a Public Limited Company

 • Consent of Directors to act as such in Form No.29.
 • Arrange for payment of application and allotment money by Directors on shares taken or agreed to be taken.
 • File the Statement in Lieu of Prospectus with the ROC in schedule-iv of the Companies Act.
 • File a declaration in Form-20 duly signed by one of the Directors.
 • Obtain the Certificate of Commencement of Business.
More information can be obtained from the website of the Ministry of Corporate Affairs (External website that opens in a new window)
Search for Registered Companies in India (External website that opens in a new window)

from: http://business.gov.in/howdo/otherservice_details.php


And if you want to start a magazine or news paper you have to register with the Registrar for Newspapers in India (RNI) and starting a news paper: http://rni.nic.in/stapap.asp

References: 
> A good link which mentions and details the documents required to do the same and also gives links for the things which are possible online: http://kumaran.wordpress.com/2006/09/06/procedure-involved-to-start-a-company-private-limited-in-india/

>Introduction to publishing: http://en.wikipedia.org/wiki/Publishing

>And if you are specifically looking for India and a long term game be here in with the Association of Publishers, India.


> List of journals and publications http://nopr.niscair.res.in/

>

where to start AI?

0 comments
Some interesting and must read starting points for Artificial Intelligence.
http://www.aaai.org/home.html
http://aitopics.net/NewsFinderInfo

And specifically Natural Language Processing (NLP) : http://aitopics.net/NaturalLanguage

Machine Learning: http://aitopics.net/MachineLearning

Sunday, August 26, 2012

Time and Temperature across the world

0 comments


 
 
http://www.wunderground.com/global/stations/16242.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Rome
( Italy )
http://www.wunderground.com/global/stations/10385.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Berlin

(Allemagne)
http://www.wunderground.com/global/stations/27612.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Moscow 

( Russia )
http://www.wunderground.com/global/stations/08221.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Madrid 
(Espagne)

 
http://www.wunderground.com/global/stations/06451.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Bruxelles National
( Belgium )
 
http://www.wunderground.com/global/stations/78647.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
San José
( Guatemala )
 
 
http://www.wunderground.com/global/stations/76805.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Acapulco 
(Mexique)
 
http://www.wunderground.com/global/stations/83111.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Rio
( Brazil )
 
 http://www.wunderground.com/global/stations/45007.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Hong Kong 
(Chine)
 
http://www.wunderground.com/global/stations/47662.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Tokyo 
( Japan )
 
http://www.wunderground.com/global/stations/40198.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Ovda
( Israel )
 
http://www.wunderground.com/global/stations/64556.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Makokou
( Gabon )
 
http://www.wunderground.com/global/stations/78458.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Puerto Plata
(Rp. Dominican)
 
http://www.wunderground.com/global/stations/78073.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Nassau 
( Bahamas )
 
http://www.wunderground.com/global/stations/78439.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Port-au-Prince
( Haiti )
 
http://www.wunderground.com/global/stations/16716.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Athens 
( Greece )
 
http://www.wunderground.com/global/stations/06670.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Zurich
(Suisse)
 
http://www.wunderground.com/global/stations/03969.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Dublin
( Ireland )
 
http://www.wunderground.com/global/stations/40100.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Bayreuth 
( Lebanon )
 
http://www.wunderground.com/global/stations/12839.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Budapest 
(Hongrie)
 
http://www.wunderground.com/global/stations/13272.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Belgrade
( Yugoslavia )
 
http://www.wunderground.com/global/stations/40582.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Kuwait 
( Kuwait )
 
http://www.wunderground.com/global/stations/42181.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
New Delhi 
( India )
 
http://www.wunderground.com/global/stations/07157.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Paris
( France )
 
http://www.wunderground.com/global/stations/71714.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Quebec
( Quebec , Canada )
 
http://www.wunderground.com/global/stations/71628.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Ottawa
( Ontario , Canada )
 
http://www.wunderground.com/global/stations/62366.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Le Cairo
( Egypt )
 
http://www.wunderground.com/global/stations/60155.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Casablanca
( Morocco )
 
http://www.wunderground.com/US/CA/Los_Angeles.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Los Angeles
( California , USA )
 
http://www.wunderground.com/global/stations/40754.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Tehran 
( Iran )
 
http://www.wunderground.com/global/stations/63450.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Addis Ababa-Bole
( Ethiopia )
 
http://www.wunderground.com/global/stations/12495.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Lublin Radawiec
( Bologna )
 
http://www.wunderground.com/global/stations/94767.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Sydney
( Australia )
 
http://www.wunderground.com/US/FL/Miami.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Miami , Florida
( USA )
 
http://www.wunderground.com/US/WA/Easton.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Easton Washington 
( USA )
 
http://www.wunderground.com/US/AK/Kodiak.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Kodiak , Alaska
( USA )
 
http://www.wunderground.com/global/stations/89606.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Vostok
(Antartique)
 

Havana
( Cuba )
 

Reykjavik
(Islander)
 

Summit
( Greenland )
 
http://www.wunderground.com/global/stations/40650.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Bagdad
( Iraq )
 
http://www.wunderground.com/global/stations/WEGLC.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Londres
( Angleterre)
 
http://www.wunderground.com/US/HI/Honolulu.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Honolulu 
( Hawk , USA )
 
http://www.wunderground.com/US/NV/Las_Vegas.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Las Vegas 
( Nevada , USA )
 
http://www.wunderground.com/global/stations/71627.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Montreal
( Quebec , Canada )
 
http://www.wunderground.com/global/stations/11518.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Prague
(Rpublique Tchque)
 
http://www.wunderground.com/global/stations/80001.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
San Andres
( Colombia )
 
http://www.wunderground.com/global/stations/08181.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Barcelona 
(Espagne)
 
http://french.wunderground.com/global/stations/61980.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Saint Denis
(Ile de la Reunion)
 
http://french.wunderground.com/global/stations/17128.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Turkey
( Ankara )
 
http://www.wunderground.com/global/stations/06710.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Lausanne
(La Suisse)
 
http://www.wunderground.com/global/stations/71617.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Jonquiere 
( Quebec , Canada )
 
http://www.wunderground.com/global/stations/91938.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Polynesia frenzies
( Tahiti )
 
http://www.wunderground.com/global/stations/61052.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Niamey
( Niger )
 
http://www.wunderground.com/global/stations/58362.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Shanghai
(Chine)
 
http://www.wunderground.com/global/stations/08419.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Grenade
(Espagne)
 
http://www.wunderground.com/global/stations/WCYND.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Gatineau
( Quebec , Canada )
 
http://www.wunderground.com/global/stations/06240.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Amsterdam
(Pays-Bas)
 
http://www.wunderground.com/global/stations/76680.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Mexico city
( Mexico )
 
http://www.wunderground.com/US/NY/New_York.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
New York
( USA )
 
http://www.wunderground.com/US/CA/San_Francisco.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
San Francisco
( California , USA )
 
http://www.wunderground.com/global/stations/63740.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Nairobi
( Kenya )
 
http://www.wunderground.com/global/stations/94578.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Brisbane
( Queensland , Australia )
 
http://www.wunderground.com/global/stations/08536.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Lisbon
( Portugal )
 
http://www.wunderground.com/global/stations/71123.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Edmonton
( Alberta , Canada )
 
http://www.wunderground.com/global/stations/71700.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Fredericton
(N.B. Canada )
 
http://www.wunderground.com/global/stations/40180.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Tel Aviv
( Israel )
 
http://www.wunderground.com/global/stations/91592.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Noemi
(Nouvelle Caledonia)
 
http://www.wunderground.com/global/stations/78641.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Guatemala 
( Guatemala )
 
http://www.wunderground.com/global/stations/60715.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Tunis
( Tunisia )
 
http://www.wunderground.com/global/stations/07190.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Strasbourg 
( France )
 
http://www.wunderground.com/US/ME/Portland.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Portland Maine 
( USA )