Top Menu

Custom Search

Monday, September 10, 2012

Dairy and Milk related schemes

0 comments
http://nabard.org/deds_brochure.asp :

DAIRY ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT SCHEME - SPONSORED BY GoI

 
Dairy and Poultry Venture capital fund launched in 2005-06 was segregated into Dairy and Poultry Venture Capital Funds during the year 2009-10. The mode of implementation of Dairy Venture Capital Fund is changed from interest free loan to capital subsidy and a revised scheme Dairy Entrepreneurship Development Scheme (DEDS) has come into effect from 1 September 2010
 
Objectives
To promote setting up of modern dairy farms for production of clean milk
To encourage heifer calf rearing thereby conserve good breeding stock
To bring structural changes in the unorganized sector so that initial processing of milk can be taken up at the village level itself.
To bring about upgradation of quality and traditional technology to handle milk on a commercial scale
To generate self employment and provide infrastructure mainly for unorganized sector..
 
 
 
Small dairy farms - Cross bred cows, Indigenous descript breeds and Graded buffaloes (upto 10 animals) - Rs.5 lakh
Vermicompost (with milch animals unit) - Rs 20,000/-
Heifer calf rearing - upto 20 calves - Rs 4.80 lakh
Purchase of milking machines / milko testers / bulk milk coolers (upto 2000 lr. capacity) - Rs.18 lakh
Indigenous milk products manufacturing units - upto Rs.12 lakh.
Dairy product transport facilities and cold chain - Rs.24 lakh.
Cold storage for milk/milk products - Rs.30 lakh.
Private veterinary clinic - Rs.2.4 lakh - Mobile Units, Rs.1.80 lakh - Stationary Units
Dairy parlour - Rs 56,000/-
 
Eligibility
 
Farmers, individual entrepreneurs, NGOs, companies , groups of unorgainsed and organized sector etc.
 
 
Scheme funding/Pattern of Investment
 
Entrepreneur’s Contribution : 10% of total outlay - minimum
Back ended capital subsidy : 25% (33.33% for SC/ST beneficiaries) of total outlay, subject to a ceiling
Cold storage for milk/milk products - Rs.30 lakh.Bank’s share : Balance portion - Minimum 40%.
 
 
Department of Animal Husbandry Dairying and Fisheries, GoI is the focal department for the scheme. NABARD
will implement the scheme through Commercial Banks, State Cooperative Banks, SLDBs Regional Rural Banks and other agencies eligible for refinance from NABARD
 
 
The security norms will be as prescribed by Reserve Bank of India from time to time.
For detailed guidelines click here
 
For more details contact our DDM’s/Regional Offices.


प्रत्येक क्षणाचा पिक्झेल न पिक्झेल

0 comments
कितीही नको म्हंटले तरी आठवणी पुन्हा समोर येतातच. डोक्यात चाललेलं सगळ बाहेर काढून पुन्हा आपला प्रस्थ आत अस काही मांडतात की आठवणींची आणि डोक्यातल्या जागेची इंटरसेक्शन घेतली तरी ती त्या दोघांच्याही युनियन इतकीच भरते आणि ते होवून ही अजून मन सुद्धा गच्च भरलेले असते. आजही तसेच झाले. अगदीच अचानक, त्याला आज तिची आठवण झाली. मागे पुढे काहीच संदर्भ नसतांना. दिवसभर बड-बड करून थकलेला तो सायंकाळी अचानकच शांत झाला. लोकांच्या गर्दीतून दूर जाऊन बसला, विचार करत. जोरात निश्वास सोडत. पुन्हा विचार करत. अस खूप वेळ चालू होत. चेहरा अगदीच मलूल. कुणी बघितल तर, रडेल हा अचानक, असच म्हणेल. त्याच्या डोळ्या समोरून ती सगळी सरकत होती अगदी चित्रपटाच्या फिल्म सारखी एका एका क्षणाने. ती हसतांना. ती रुसतांना. ती लाडात आलेली असतांना. सगळे हाव-भाव तिचे अगदी स्पष्ट आणि मोठ्या रेसोल्युशन मध्ये समोर येत होते. तो अगदी विसरलाच होता तिला. पण मग हे काय अचानक? कारण एखादा माणूस कुणाला अगदीच विसरला असेल तर आठवून आठवून ही त्या व्यक्तीचा चेहरा त्याला निट आठवत नसतो. पण मग इथे तर अगदी डोळ्यासमोर प्रत्येक क्षणाचा पिक्झेल न पिक्झेल स्पष्ट दिसत होता. ती नाराज झाली की तिच्या डोळ्याखाली जमा झालेल्या सुरकुत्या. तिचा तेंव्हाचा तो  बारीक झालेला रडका चेहरा. अस वाटायचकी ही रडेलच आता. आणि मग तिचं हे असं झाल की घाबरलेला हा. साल्याला धाडस करून अशा क्षणाला तिला मिठीत कधी घेताच नाही आल. कदाचित याच क्षणी तिला त्याची खरी गरज असायची. तिच्या शब्दात हा म्हणजे निव्वळ घाबरट. तीचे हसतांना दिसणारे पांढरे शुभ्र दात, अगदी तिच्या सावळ्या चेहऱ्यात उजळून दिसायचे. पण त्या शुभ्रतेला साजेशी किंवा वरचढ अशी सावळेपणाची कांती तिच्या चेहऱ्याला उजळून टाकायची. तिच्या जास्त जवळ गेले की घाबरवून टाकणारी स्वतःच्या छातीतली धडधड आणि तिचे त्याच्याकडे कोपऱ्यातून बघणारे डोळे. सगळ सगळ खूप खूप स्पष्ट आठवत होता त्याला. इतकी की कदाचित हे सगळे क्षण आताच घडतायेत. कदाचित प्रेम खूप दृढ असले आणि विरहही तितकाच यातना देणारा असेल तर हे सगळ असच होत असणार. पण, मागे वळून पहिले तर ती दोघेही समजून उमजून एकमेकांच्या दूर गेली होती. अगदी इतकी दूर की भेटण्याची सहज शक्यता असूनही गेली काही वर्षे कधीच एकमेकाच्या नजरेला सुद्धा पडली नाहीत. इतका निश्चय मनाचा. पण आज हे काय, तिला जाऊन भेटावे की काय, असे विचार मनात. तिला भेटाव, तिच्या कुशीत जाऊन रड रड धो धो रडावं अशी प्रबळ इच्छा त्याची आज. तिच्या कुशीत जाऊन रडायला त्याला विरहा इतका मोठ्ठ कारण असतांना इतर कोणत्याच करणाची गरजही नाही. पण हे सगळच विचारात. येथेच. त्याच्या जवळ. ती मात्र तिकडे असाच विचार करत बिछान्यात रडून रडून थकून आत्ताच झोपलेली. इतकी अत्ता की, अजूनही उशीवारचे अश्रुंचे थेंब विरलेले नव्हते. सायंकाळ कधीच सरून गेलेली. याला मात्र आजून ही भान नाही. तो तसाच बसून आहे. रडेल थोड्या वेळाने!
                                                                           - प्र. बा.

Tuesday, September 4, 2012

White space character not being removed by java trim()

1 comments
Java String's trim() functions trims only white spaces defined in ASCII. Others are not trimmed.
and when printing those characters in the string you will find value as 160.
 
        char c = str.charAt(0);
        int val = (int) c;
        System.out.println("The char:"+val+":");
output: 
The char:160:

Unicode equivalent: \\u00A0


So we will need a unicode compatible method for trimming this.

Some indicate a way to do it by using some google library : http://code.google.com/p/guava-libraries/

Custom Solution:

boolean isWhiteSpace (String word) { 
  if(word.replaceAll("\\u00A0","").length() < 1){
            return true;
        }
}

And then you can decide on removing it from processing.